News

ציפוף האוכלוסיה תוך שמירה על איכות החיים ובריאות הציבור זה האתגר הנוכחי של המתכננים

May 31, 2020 | הארץ

גיא מילוסלבסקי שער+כתבה-1_2גיא מילוסלבסקי שער+כתבה-2